Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Gedragscode bestuur

Gedragscode bestuur

Het bestuur neemt besluiten met meerderheid van stemmen.

De bestuursleden vormen in de algemene ledenvergadering maar ook naar buiten toe een collectief, dat wil zeggen dat uitsluitend de mening van het bestuur wordt verkondigd.
Een in meerderheid genomen besluit wordt — ongeacht ieders persoonlijke oordeel — geacht de mening te zijn van elk individueel bestuurslid als het gaat om communicatie met de leden of de buitenwacht.

Bestuursleden hebben in woord en gedrag een voorbeeldfunctie en zullen zich nooit beroepen op rechten die andere leden van de vereniging niet hebben, met uitzondering van die zaken die expliciet zijn benoemd.

Tot die uitzonderingen behoren:
– het parkeren op de voor bestuursleden bestemde plekken
– het om niet gebruikmaken van een buggy bij de uitoefening van de bestuursfunctie
– het uitgeven van vouchers aan personen die van belang zijn voor de club; te denken valt aan bestuursleden van andere clubs, potentiële sponsoren en personen die onbezoldigd iets voor de club hebben gedaan
– het bestellen van consumpties bij zakelijke besprekingen met derden c.q. bij interne vergaderingen

Bestuursleden verrichten geen activiteiten voor de club tegen betaling noch stimuleren of ondernemen zij activiteiten waar zij persoonlijk voordeel van ondervinden tenzij daar een unaniem genomen bestuursbesluit aan ten grondslag ligt. In dat laatste geval wordt daarvan melding gemaakt op het ledengedeelte van de website.

Reiskosten gemaakt in verband met de uitoefening van de functie, waartoe niet gerekend het woon-clubhuisverkeer, worden gedeclareerd tegen overlegging van bonnen, tickets etc. Verreden kilometers worden in vergelijkbare gevallen gedeclareerd tegen het door de fiscus vastgestelde belastingvrije tarief.

Aldus vastgesteld juni 2013