Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Competitiereglement

Competitiereglement

Seizoen 2014 / 2015

Inleiding

Onder auspiciën van de Technische Commissie kunnen actieve wedstrijdspelers binnen de Semslanden deelnemen aan de NGF competitie die in het voorjaar plaatsvindt.

Deelname aan de NGF Competitie staat binnen de Semslanden open voor actieve wedstrijdspelers, spelers die competitief zijn ingesteld en actief deelnemen aan het verenigingsleven onder andere door deel te nemen aan de belangrijke clubwedstrijden zoals kampioenschappen, maandbekers e.d.

Competitiespelers zijn niet alleen actieve wedstrijdspelers, maar willen ook graag als lid van een team functioneren door gezamenlijk te spelen, te oefenen en te trainen.

In het NGF Competitiereglement zijn de spelregels rond competitie spelen uitgewerkt. Dit Competitiereglement van golfclub de Semslanden geeft een nadere invulling hiervan binnen onze vereniging.

NGF Competitieopzet 2015

De competitieopzet gaat in 2015 veranderen. Voor elke competitie, te weten Dames, Heren, Dames Dinsdag, Dames Senioren en Heren Senioren worden drie onafhankelijke ”competitiegebouwen” opgetrokken, namelijk 36 holes, 27 holes en 18 holes.

• 36 holes competitie: in de ochtend 18 holes Fouresome en in de middag 18 holes Single.
• 27 holes competitie: in de ochtend 9 holes Greensome en in de middag 18 holes Single.
• 18 holes competitie: 18 holes Single volgens het Dubbel Negen systeem.

Alle competities worden zonder handicap verrekening gespeeld volgens het Matchplay format.

Op basis van ambitieniveau maken we binnen onze vereniging analoog aan het aantal te spelen holes een onderscheid in:
• Prestatieteams; nemen deel aan de 36 holes competitie.
• Competitieve teams; nemen deel aan de 27 holes competitie.
• Recreatieve teams; nemen deel aan de 18 holes competitie.

Wat kan men verwachten

Deelnemers aan de NGF competitie kunnen:
• onderdeel uitmaken van een van de competitieteams;
• wekelijks met teamleden elkaar spelen, oefenen en trainen;
• hun spelpeil meten ten opzichte van de teamgenoten;
• vier keer gratis spelen op andere banen;
• deelnemen aan georganiseerde trainingen van het team;
• deelnemen aan georganiseerde activiteiten in relatie tot de competitie;
• deelnemen aan de Jan Koster Pro Challenge.

Maximum aantal deelnemende teams

Het maximum aantal teams dat competitie kan spelen wordt door een aantal factoren begrensd, namelijk de baancapaciteit, het aantal speeldagen, het aantal te spelen holes en de beschikbare spelers.

De NGF competitie kent verschillende speeldagen, namelijk:
• Dinsdag: Dames Dinsdag
• Donderdag: Dames Senioren
• Vrijdag: Heren Senioren
• Zondag: Heren en Dames

De baancapaciteit per speeldag is beperkt tot twee ontvangende teams. Omdat de poules uit vijf teams bestaan, kunnen per speeldag maximaal tien competitieteams worden ingeschreven. Dit aantal zal in de praktijk niet gehaald worden, omdat het aantal spelers met de vereiste handicaps binnen de Semslanden ontbreken.

Voorwaarden deelname competitie

Om deel te kunnen nemen aan de NGF competitie voor 2015 dienen spelers aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• op 1 januari 2015 lid zijn van de Semslanden;
• in het bezit zijn van een actieve EGA handicap van maximaal 36;
• voor deelname aan de senioren competitie op 1 januari van het kalenderjaar dienen dames de leeftijd van 50 jaar te hebben bereikt en heren 55 jaar;
• beschikbaar zijn tijdens het competitieseizoen;
• deelnemen aan georganiseerde trainingen, oefenwedstrijden e.d. voor de prestatieteams;
• in 2014 spelen van ten minste vier qualifying wedstrijden (18 holes) binnen de vereniging.

Indien een speler wegens bijzondere omstandigheden niet kan voldoen aan de laatste voorwaarde, dan kan de speler een schriftelijk verzoek indienen bij de Technische Commissie om alsnog toegelaten te worden aan de NGF Competitie. Dit ter beoordeling van de Technische Commissie.

Daluren(plus) leden zijn conform het huishoudelijk reglement uitgesloten van deelname aan de competitie.

Kosten deelname

Voor deelname aan de competitie in 2015 wordt van elke speler een eigen bijdrage gevraagd van € 65,—. De bijdrage wordt geïnd via de jaarlijkse contributie nota.

Kosten van kleding, reis- en verblijfskosten, diner kosten en kosten van gastheerschap komen voor eigen rekening.

Aanmeldingsprocedure

Voor deelname aan de NGF Competitie in 2015 dient men zich voor 15 september 2014 via de wedstrijdkalender op website van de Semslanden in te schrijven onder ”competitie 2015”.

Bij aanmelding dient men te vermelden voor welke van de volgende categorieën men interesse heeft:
• Dames 36, 27 of 18 holes;
• Heren 36, 27 of 18 holes;
• Dames Dinsdag 36, 27 of 18 holes;
• Dames Senioren 36, 27 of 18 holes;
• Heren Senioren 36, 27 of 18 holes.

Aanmelding is echter geen garantie dat men werkelijk kan deelnemen aan de competitie.

Spelers die zich na 15 september aanmelden, zijn afhankelijk van openstaande plaatsen. De Technische Commissie zal na overleg met de betreffende captain en co-captain bezien of men alsnog kan deelnemen.

Jeugdleden tot 18 jaar kunnen zich ook aanmelden voor de Heren of Dames competitie. Deze jeugdleden kunnen alleen deel uitmaken van prestatieteams en deelname is mede afhankelijk van het aantal beschikbare mentoren.

Spelers die zich na 15 september 2014 terugtrekken, blijven de betreffende eigen bijdrage verschuldigd. Tenzij hiervoor gegronde redenen zijn, dit ter beoordeling van de Technische Commissie. Tevens kunnen zij worden uitgesloten van het spelen in de competitie van het volgende jaar.

Inschrijving teams

Het aantal ingeschreven spelers is bepalend voor het aantal teams dat jaarlijks kan worden ingeschreven.

Elk team bestaat uit minimaal zes spelers en maximaal acht spelers. Indien zich in een bepaalde categorie minder dan zes spelers hebben ingeschreven, dan kan in deze categorie geen team worden ingeschreven. Indien dit meerdere categorieën betreft zal worden bekeken of samenvoeging wel kan leiden tot inschrijving van een team.

Samenstelling van de teams

De samenstelling van de competitieteams in 2015 wordt bepaald door de Technische Commissie op basis van de prestaties in 2014.

Het totaal van de vier beste scores van qualifying clubwedstrijden (18 holes) wordt als uitgangspunt genomen voor de samenstelling van de teams.

Er wordt uitgegaan van de ”bruto score tegen par op basis van stablefort”, gespeeld van geel of wit door de heren en gespeeld van rood of blauw door de dames. De score wordt als volgt berekend:
Bogey 1 punt, Par 2 punten, Birdie 3 punten, Eagle 4 punten en voor een Albatross 5 punten.

De resultaten en standen worden bijgehouden door de Technische Commissie en worden gepubliceerd en op het ledendeel van de website onder ”Competities”.

Om te komen tot optimale teamsamenstellingen zal de Technische Commissie voorafgaand aan de definitieve samenstelling van de teams in overleg treden met de captains en co-captains van de betreffende teams. In principe zijn de prestaties in 2014 leidend. Indien hiervoor gegronde redenen aanwezig zijn, kan de technische Commissie hier gemotiveerd van afwijken.

Recreatieve teams kunnen indien gewenst ook zelf hun eigen team samenstellen, mits dit team bestaat uit acht spelers. Hierbij hoeft geen rekening gehouden te worden met de prestaties in 2014, wel moeten alle spelers voldoen aan de eis van het in 2014 spelen van ten minste vier qualifying wedstrijden (18 holes) binnen de vereniging.

Het tijdpad

Samenvattend bestaat het tijdpad uit de volgende activiteiten:
• april 2014 tot en met september 2014: deelnemen aan tenminste vier qualifying clubwedstrijden;
• voor 15 september 2014: aanmelding individueel door spelers;
• 15 september tot 1 oktober: samenstellen van de teams;
• voor 1 oktober 2014: inschrijving teams bij NGF;
• oktober 2014 tot en met maart 2015: trainingsperiode;
• voor 15 oktober 2014: bekendmaking teamindeling;
• november 2014: NGF maakt speelschema bekend;
• maart 2015: definitieve spelers doorgeven aan NGF;
• april 2015 en mei 2015: NGF Competitie;
• mei 2015: captainsoverleg;
• mei 2015: Jan Koster Pro Challenge.

Captains

Elk team kiest uit haar midden een captain en een co-captain.

De communicatie tussen Technische Commissie en de teams zal via de captains en co-captains verlopen.

De (co-)captain heeft daarnaast de volgende taken:
• adviseert de Technische Commissie over de teamsamenstelling;
• maakt afspraken met de horeca over invulling en betaling;
• treedt thuis samen met de overige spelers als goed gastheer op;
• maakt afspraken met collega captains in de poule over de details van de competitie;
• treedt samen met de teamleden als starter op;
• verzorgt de administratieve taken voor het team;
• zorgt ervoor dat alle teamleden uniform zijn gekleed;
• bepaalt de opstelling van het team;
• neemt deel aan het jaarlijkse captainsoverleg met de Technische Commissie.

Teamtrainingen

De Technische Commissie maakt jaarlijks in overleg met de captain, de co-captain en de clubpro’s een trainingsschema op maat voor elk team. Denk daarbij aan oefenstof, verhouding individueel en collectief, oefenvormen, data en tijdstippen.

Clubtenue

Het wordt op prijs gesteld dat alle teams uniform gekleed gaan in het clubtenue met clublogo. Kleding komt voor eigen rekening van de spelers. Het is toegestaan een sponsorlogo per kledingstuk aan te brengen mits deze voldoet aan de eisen van de amateur status.

Oefenwedstrijden en voorspelen

De prestatieteams wordt toegestaan gratis in de week voorafgaand aan de competitie voor te spelen op de vier banen van de poule tegenstanders op basis van wederkerigheid. Hetzelfde geldt voor maximaal vier oefenwedstrijden in de periode van oktober tot en met maart.Oefenwedstrijden worden door de betreffende (co)captains vroegtijdig aangemeld bij de voorzitter

Technische Commissie.

Deze bewaakt dat voldoende mogelijkheden tot spelen overblijven voor de overige leden en er te allen tijde sprake zal zijn van wederkerigheid. Door de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden hebben altijd voorrang. Oefenwedstrijden kunnen dan ook op deze dagen niet plaatsvinden.

Voor alle overige teams geldt dat tegenstanders in de poule op basis van wederkerigheid éénmaal voorspelen op een dag in de week inclusief de weekenden voorafgaand aan de competitie tegen het introductietarief, zijnde € 30,—.

Prestatieteams

De 36 holes competitie staat binnen de Semslanden alleen open voor prestatieteams. Deze teams vertegenwoordigen de Semslanden op het hoogst haalbare niveau en zijn de visitekaartjes van de vereniging.

Op basis van prestatie, ambitie en spelniveau kunnen teams deelnemen aan de 36 holes competitie. Binnen de Semslanden zijn dit Dames 1, Heren 1 en Heren Senioren 1. Indien andere teams aan de criteria voldoen kunnen zij ook aangemerkt worden als prestatieteam, dit ter beoordeling van de Technische Commissie.

Op basis van prestatieniveau, ambitie en oefenprogramma wordt in de jaarlijkse begroting van de Technische Commissie (2014 € 6.000,—) budget vrijgemaakt om de prestatieteams te ondersteunen. De captain en co-captain van een prestatieteam stellen hiervoor een concept oefenprogramma op met een daarbij behorende begroting en leggen deze ter goedkeuring aan de Technische Commissie voor.

Spelers die deel uitmaken van één van de prestatieteams worden geacht deel te nemen aan het vastgestelde oefenprogramma.

Jeugdleden tot 30 jaar (analoog aan contributie) spelend in een prestatieteam betalen geen eigen bijdrage om de instroomdrempel te verlagen en omdat van de (top)spelers extra inspanningen (o.a. reistijd, trainingen) worden gevraagd.

Jan Koster Pro Challenge

Het competitieseizoen wordt afgesloten met de Jan Koster Pro Challenge, een Four-Ball-Better-Ball wedstrijd voor competitiespelers.

Na afloop van de wedstrijd worden de eventuele kampioenen van dat jaar gehuldigd door het bestuur.

Bezwaarprocedure

Een individuele speler die zich niet kan vinden in een beslissing van de Technische Commissie kan – binnen een week na bekendmaking van de beslissing – een schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen bij de secretaris van de Technische Commissie.

De Technische Commissie zal de speler binnen twee weken horen en binnen een week hierna een uitspraak doen. De speler kan zich door een derde laten bijstaan.

Indien de speler zich niet kan verenigen met deze uitspraak, kan de speler binnen een week zijn gemotiveerde bezwaar schriftelijk indien bij de secretaris van het bestuur.

Het bestuur zal – binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar – de speler en de Technische Commissie afzonderlijk horen en zo spoedig mogelijk een definitieve uitspraak doen. De speler kan zich door een derde laten bijstaan.

Slotbepalingen

Dit reglement wordt gepubliceerd op het ledengedeelte van de website van de Semslanden.

Het coördineren van de NGF competitie voor jeugdteams valt onder verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie.

Dit competitiereglement zal tussentijds worden gewijzigd als het Competitiereglement van de NGF hiertoe aanleiding geeft.

Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Technische Commissie.

Door u aan te melden voor de NGF Competitie, gaat u akkoord met de voorwaarden uit dit reglement en uit het competitiereglement van de NGF zoals deze luidt of zal komen te luiden.

Versie 1.0
7 mei 2014