Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Tweekleurige palen

Over verboden speelgebieden en tweekleurige palen
Als één van de veranderingen per 1 januari 2019 op het gebied van de Golfregels is ook het begrip “No play zone”, / “ Verboden speelgebied” ingevoerd.
In de tekst hierna worden de Engelse term en de Nederlandse vertaling door elkaar gebruikt.

Inmiddels blijken er over deze nieuwe regel de nodige vragen en misverstanden te bestaan , reden om een en ander toe te lichten.

De verboden speelgebieden zijn ingevoerd met het doel om bepaalde delen van de baan te beschermen. Dan kan het gaan over kwetsbare natuur, gelegen binnen een hindernis of over delen van een GUR (altijd tijdelijk) waaruit niet mag worden gespeeld ter bescherming van dit deel van de baan.

Deze no play zones / verboden speelgebieden zijn herkenbaar aan hun begrenzing door palen met groene koppen.
Als het een no play zone betreft binnen een (rode) hindernis is de begrenzing herkenbaar aan palen met rood-groene koppen.
Als het een no play zone betreft binnen een GUR is de begrenzing herkenbaar aan palen met blauw-groene koppen.

Hoe te handelen als de bal in een verboden speelgebied ligt?

• Vanuit een verboden speelgebied, de naam zegt het al, mag een bal niet worden gespeeld.
• Onder spelen wordt verstaan het innemen van de stand en het slaan van de bal
• Het is dus verplicht om een verboden speelgebied te ontwijken

• Als het een gebied is, begrensd door palen met blauw-groene koppen (een verboden speelgebied binnen een GUR) gaat het ontwijken zonder straf
• Als het een gebied is, begrensd door palen met rood-groene koppen ( een verboden speelgebied binnen een rode hindernis) , gaat het ontwijken gepaard met één strafslag.

Hoe moeten deze verboden speelgebieden worden ontweken?

• De regels/procedure voor het ontwijken van een no play zone binnen een GUR (blauw-groene no play zone) zijn dezelfde als het bekende ontwijken van een “gewone” GUR (en andere “abnormale baanomstandigheden”). Zie hiervoor ook het regelboekje Regel 16.1

• De regels/procedure voor het ontwijken van een no play zone binnen een (rode) hindernis (een rood-groene no play zone) zijn dezelfde als het bekende ontwijken van een “gewone “ rode hindernis. Zie hiervoor ook het regelboekje Regel 17. 1 met uitzondering van de optie om de bal te mogen spelen vanuit de hindernis!

• En voor alle duidelijkheid: Ontwijken houdt in dat niet alleen de bal maar ook de stand buiten het te ontwijken gebied moet liggen!

Voorbeeld : als een bal net buiten de no play zone op de fairway ligt en goed gespeeld zou kunnen worden door in de no play zone de stand in te nemen, mag dit niet!

Als in dit voorbeeld de no play zone weliswaar onderdeel is van een rode hindernis maar de bal zelf niet in de hindernis ligt gaat het ontwijken van deze no play zone niet gepaard met een strafslag.

• De straf voor overtreding van de regel, dus wanneer de bal wordt gespeeld vanuit een verboden speelgebied is de Algemene straf, twee strafslagen bij stroke play (en alsnog van de goede plaats spelen) of verlies van de hole bij Matchplay

Niet betreden van een verboden speelgebied

De bovenstaande teksten gaan over de Regels, de juiste toepassing daarvan en de straf bij overtreding .

Vanwege de kwetsbaarheid van deze gebieden, die niet voor niets zijn aangemerkt als verboden speelgebieden, is het uiteraard ook niet toegestaan om deze gebieden te betreden!!

Het gaat hier om een gedragsregel, een ernstig en dringend verzoek om deze gedragsregel na te leven.
Zoals ook bij overtreding van andere gedragsregels, leidt het niet naleven daarvan in principe niet tot een sportieve straf maar er wordt van iedere speler verwacht dat hij of zij deze gedragsregel naleeft.

En zo niet, wanneer een speler zich kennelijk niets gelegen laat liggen aan de zorg voor de kwaliteit en de bescherming van deze kwetsbare delen van de baan, dan mag van ieder ander worden verwacht om de betreffende speler hier op aan te spreken. Wijs de speler op deze belangrijke gedragsregel!

Erik van der Haar,

namens de Handicap- en regelcommissie