Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Bestuursvergadering

Op woensdag 15 november werd de eerste bestuursvergadering na de najaars-ALV gehouden.  De nieuwe bestuursleden, Kamiel Piek en Marijke Otten, werden welkom geheten.  De taakverdeling tussen de bestuursleden onderling werd doorgenomen: Kamiel zal zich vooral bezighouden met het opzetten van een nieuwe jeugdcommissie en met de begeleiding van nieuwe leden.  Marijke neemt de secretarisfunctie over van Riemer, die deze een jaar lang a.i. heeft vervuld, bovenop zijn andere taken.
Het bestuur kon zich vinden in de concept-notulen van de ALV, zoals deze vandaag op de site verschijnen.  Deze zullen voor goedkeuring worden voorgelegd aan de ALV van mei 2024.
Het bestuur heeft grote bewondering voor de manier waarop Femke, met enorme inzet in toch uitgesproken lastige omstandigheden, de horeca draaiend heeft weten te houden.  Femke krijgt dan ook een contract voor onbepaalde tijd aangeboden.
Een aantal binnengekomen brieven en mails werd besproken – de afzenders kunnen binnenkort een reactie verwachten.
Marcel Vervest treedt af als voorzitter van de WeCo.  Het bestuur is hem dankbaar voor zijn voortdurende grote inzet, en voor zijn bereidheid om ook in de toekomst de WeCo op ICT-terrein te blijven ondersteunen.  Bernard Talsma neemt de voorzittershamer over en Berty Hulshof is bereid om toe te treden tot de WeCo.  Karin Zant treedt toe tot de TC.  Het bestuur is genoemden dankbaar voor hun bereidheid om deze taken op zich te nemen.
Het bestuur heeft gekeken naar de ontwikkeling van het ledenaantal per 1-1-2024.  Alhoewel het totale ledenaantal in vergelijking met een jaar geleden min of meer constant is, vindt er een zorgelijke verschuiving plaats van 18 holes leden naar andere goedkopere lidmaatschapsvormen, zoals ook al op de ALV is aangegeven.  Oorzaak hiervan is met name de ook landelijk plaatsvindende vergrijzing.  Dit baart het bestuur zorgen.  Een aantal bestuursleden is gevraagd plannen te ontwikkelen om deze tendens te keren.
Naast een aantal min of meer standaard-agendapunten boog het bestuur zich verder over enkele meer technische zaken, als de verplichte regelmatige Risico Inventarisatie en Evaluatie, en de eveneens verplichte jaarlijkse rapportage over de bescherming van de persoonsgegevens.